Artykuły z kategorii

Wieś warmińska

Spośród złożonych wniosków dofinansowano dziewięć zadań na łączną kwotę 57 556 zł.

Wsparcie uzyskał m.in. II Festiwal Ziół w Zielarskiej Wsi Blanki stowarzyszenia „Babki Zielarki” oraz „Teatralny Ferwor Bez Spinki” Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce.

Na konkurs wpłynęło 17 ofert od uprawnionych podmiotów na łączną kwotę 112 911zł, z tego 6 nie spełniało kryteriów formalnych. Wnioskowana kwota dotacji ogółem zakwalifikowanych projektów wyniosła 73 556zł i przekroczyła pulę przeznaczoną na to działanie (60 tys. zł).

Zakres tematyczny – czyli jakiego rodzaju projekty mogą otrzymać dofinansowanie:

Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć wpływających na rozwój i tworzenie wsi tematycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

  1. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój już istniejących wsi tematycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Działanie dotyczy wyłącznie: organizowania wydarzeń charakterystycznych dla miejscowości tematycznych, związanych z tematem wiodącym wioski tematycznej;, promowania wioski tematycznej z wykorzystaniem różnorodnych środków przekazu; wzbogacenia i rozszerzenia oferty wsi tematycznej.
  2. Wspieranie kompleksowej oferty wsi tematycznej w jednej miejscowości na terenie województwa przedsięwzięć z zakresu opracowania, wdrożenia i przetestowania warmińsko-mazurskiego.
  3. Wspieranie przedsięwzięć służących specjalizacji tematycznej wsi, rozwijaniu oferty i utrzymywaniu jej wysokiej jakości.

Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć wpływających na wzrost kapitału społecznego i ludzkiego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego poprzez:

  1. Wspieranie przedsięwzięć o charakterze ponadpowiatowych spotkań lokalnych liderów wiejskich (m. in. sołtysów) mających na celu wymianę doświadczeń i podnoszenie kompetencji.
  2. Wspieranie przedsięwzięć o charakterze wizyt studyjnych dla mieszkańców wsi, wpływających na wzrost kompetencji niezbędnych do realizacji planowanych nowych inicjatyw w miejscowości.
  3. Wspieranie działań aktywizujących na obszarach wiejskich z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa folklorystycznego i ludowego.

Wnioskowana dotacja na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w ramach jednej oferty nie mogła przekroczyć kwoty 8 000 zł brutto. Na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, organizacja pozarządowa mogła złożyć łącznie maksymalnie 2 oferty.

Uchwała_ws._rozstrzygnięcia_otwartego_konkursu_ofert_w_2017_roku_z_zakresu_aktywizacji_społeczności_lokalnych_na_obszarach_wiejskich.doc

Wykaz_ofert_które_nie_spełniają_wymogów_formalnych_w_otwartym_konkursie_ofert_w_2017_roku_w_zakresie_aktywizacji_społeczności_lokalnych_na_obszarach_wiejskich.doc

Wykaz_podmiotów_którym_nie_udziela_się_dotacji_w_otwartym_konkursie_ofert_w_2017_roku_w_zakresie_aktywizacji_społeczności_lokalnych_na_obszarach_wiejskich.doc

Wykaz_dofinansowanych_zadań_w_2017__roku_z_zakresu_aktywizacji_społeczności_lokalnych_na_obszarach_wiejskich.doc