Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zadecydował, które organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie na realizację przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2017.

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 16 ofert, z których 15 spełniło wymogi formalne. W lutym odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która zarekomendowała przyznanie pomocy finansowej dla sześciu ofert biorących udział w konkursie. Rozdysponowano w sumie 55 tys. zł.

Wśród najwyżej ocenionych znalazły się: Fundacja Albatros, Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Perkoz”, PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi oraz Ochotnicza Straż Pożarna „Pomoc Maltańska”
w Klebarku Wielkim.

Projekt Fundacji Albatros pod nazwą „Uruchomienie Ptasiej Straży jako elementu edukacji ekologicznej oraz działań interwencyjnych na rzecz zachowania walorów przyrodniczych województwa warmińsko-mazurskiego” zakłada nawiązanie lub pogłębienie współpracy pomiędzy zaangażowanymi w Projekcie instytucjami na rzecz funkcjonowania systemu interwencji dla ratowania poszkodowanych dzikich zwierząt. „Ptasia Straż” to innowacyjne rozwiązanie, które poprzez sprawną organizację pierwszej pomocy dla poszkodowanych ptaków przyczyni się do rozwoju świadomości ekologicznej i będzie praktycznym działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody.

W ramach zadania pn. „Rozszerzenie zakresu monitoringu warunków meteorologicznych
i obserwacji klimatycznych w ramach programu edukacyjnego Terenowej Bazy Edukacji Ekologicznej PERKOZ” Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Perkoz” planuje zwiększyć zakres obserwacji meteorologicznych co pozwoli uzyskać pełną wiedzę o funkcjonowaniu środowiska i poszczególnych ekosystemów.

PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych w projekcie pn. „Podwodna ekologia Orzysz 2017” zwróciła uwagę na kwestie związane ze środowiskiem wodnym. Głównym celem realizacji zadania jest przeprowadzenie akcji oczyszczania dna i brzegu jeziora Orzysz przy plaży miejskiej oraz plażach okolicznych.

W ramach realizacji zadania „Zielona akademia-cykl działań ekologicznych” PTTK Oddział
w Elblągu proponuje kompleksowe działanie na rzecz edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Elbląga i całego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez organizację różnorodnych działań: zajęć w terenie, konkursu internetowego, wydanie przewodników po ścieżkach edukacyjnych
i rezerwatach przyrody, opracowanie gier terenowych etc. Wszystkie działania w ramach „Zielonej Akademii” skierowane są do różnorodnych grup ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Ze względu na wzrost interwencji dotyczących zagrożeń występujących w środowisku przyrodniczym Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi wskazuje potrzebę realizacji zadania pn. „Doposażenie jednostki OSP Nowa Wieś w sprzęt służący eliminowaniu zagrożeń występujących
w środowisku przyrodniczym” dzięki czemu zwiększy się liczba działań ratowniczych związanych z eliminacją skutków pożarów, powodzi, lokalnych podtopień i innych zagrożeń.

Głównym celem projektu Ochotniczej Straży Pożarnej „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim pn. „Działania interwencyjne OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim w celu eliminacji zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym” jest poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na terenie Warmii i Mazur oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie powiatu olsztyńskiego.

Do pobrania:
Treść uchwały
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2 
Załącznik nr 3