Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji projektów uchwał sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu: Doliny Pasłęki, Doliny Środkowej Łyny oraz Rzeki Liwy.

Zaproszenie skierowane jest do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Logo Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie zaprasza na spotkanie z z Danielem Doktórem przyrodnikiem, opiekunem ostoi ptaków IBA.

Tytuł prelekcji to „Sytuacja koników polskich w rezerwacie przyrody Jeziora Siedmiu Wysp”.

Fot. http://wfosigw.olsztyn.pl

W Olsztynie podsumowano program „Prosument na Warmii i Mazurach”, który w naszym regionie wdrażał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Spotkanie było również okazją do zaprezentowani nowego programu pożyczkowego „EWA”, z którego mogą korzystać osoby fizyczne

Ilustracja do tekstu

Inwestycje w transport zbiorowy warte blisko 60 mln zł zostaną zrealizowane w Olsztynie i w Stawigudzie. Taką decyzję zaakceptował zarząd województwa po rozstrzygnięciu konkursu na ekomobilność w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Olsztyna, które zostaną zrealizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ekomobilność w tym programie oznacza budowę lub przebudowę dróg dla rowerów, traktów pieszych, energooszczędnego oświetlenia ulicznego, przejść dla pieszych oraz infrastruktury rowerowej (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów), a także zakup niskoemisyjnego taboru.