Artykuły z kategorii

Podpis - ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2017 r. zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej.

Ich realizatorami będą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs, ogłoszony w grudniu 2016 r., obejmował m.in. obszary aktywizacji społecznej osób starszych, integracji międzypokoleniowej, wsparcia rodzin oraz osób bezdomnych. W ramach konkursu wpłynęło trzydzieści siedem ofert, najwięcej z nich dotyczyło działań na rzecz seniorów.

Dofinansowanie otrzyma szesnaście zadań. Łączna kwota dotacji, które zostaną przekazane z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, to 129 600 zł, z czego 60 000 zł zostanie przeznaczone na działania aktywizujące społecznie seniorów, wynikające z wdrażanej w województwie „Polityki senioralnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

Ponadto wsparte zostaną również zadania na rzecz rodzin oraz osób bezdomnych.

Wyniki konkursu